EXHIBIT: CHROMATIC | JUN 2 - AUG 3, 2017

grammostola
grammostola
 
grammostola © 2017 - ron trujillo
click to view details

h: 48" x w: 48"
$5,000
click to view details
scaler
scaler
 
scaler © 2017 - ron trujillo
click to view details

h: 48" x w: 48"
$5,000
click to view details
competition
competition
 
competition © 2017 - ron trujillo
click to view details

h: 48" x w: 48"
$5,000
click to view details
chemistry
chemistry
 
chemistry © 2017 - ron trujillo
click to view details

h: 48" x w: 48"
$5,000
click to view details
reward
reward
 
reward © 2017 - ron trujillo
click to view details

h: 48" x w: 48"
$5,000
click to view details
hygeia ii
hygeia ii
 
hygeia ii © 2017 - ron trujillo
click to view details

h: 18" x w: 30"
$1,500
click to view details
Cue
Cue
 
Cue © 2017 - Jonathan McAfee
click to view details

h: 40" x w: 30"
$2,200
click to view details
desert memories
desert memories
 
desert memories © 2016 - tracy l pristas
click to view details

h: 18" x w: 18"
$1,800
click to view details
mesa glory
mesa glory
 
mesa glory © 2016 - tracy l pristas
click to view details

h: 18" x w: 18"
$1,800
click to view details
dream enclosure
dream enclosure
 
dream enclosure © 2016 - tracy l pristas
click to view details

h: 18" x w: 18"
$1,800
click to view details
Dust
Dust
 
Dust © 2017 - Jonathan McAfee
click to view details

h: 36" x w: 36"
$1,700
click to view details
inspiring love
inspiring love
 
inspiring love © 2017 - tracy l pristas
click to view details

h: 24" x w: 20"
$2,675
click to view details
red ochre wealth
red ochre wealth
 
red ochre wealth © 2017 - tracy l pristas
click to view details

h: 9" x w: 12"
$485
click to view details
kaleidoscope prospect
kaleidoscope prospect
 
kaleidoscope prospect © 2017 - tracy l pristas
click to view details

h: 9" x w: 12"
$485
click to view details
fragrant grace
fragrant grace
 
fragrant grace © 2017 - tracy l pristas
click to view details

h: 24" x w: 20"
$2,675
click to view details
High
High
 
High © 2017 - Jonathan McAfee
click to view details

h: 36" x w: 36"
$2,500
click to view details
stream
stream
 
stream © 2017 - ron trujillo
click to view details

h: 30" x w: 30"
$2,000
click to view details
gainer
gainer
 
gainer © 2017 - ron trujillo
click to view details

h: 30" x w: 30"
$2,000
click to view details
received watcher
received watcher
 
received watcher © 2017 - tracy l pristas
click to view details

h: 30" x w: 30"
$4,800
click to view details
eternity's commitment
eternity's commitment
 
eternity's commitment © 2017 - tracy l pristas
click to view details

h: 48" x w: 48"
$8,975
click to view details
West Texas
West Texas
 
West Texas © 2017 - Jonathan McAfee
click to view details

h: 20" x w: 20"
$1,000
click to view details
soul fragrance II
soul fragrance II
 
soul fragrance II © 2017 - tracy l pristas
click to view details

h: 14" x w: 11"
$1,250
click to view details
soul fragrance I
soul fragrance I
 
soul fragrance I © 2017 - tracy l pristas
click to view details

h: 14" x w: 11"
$1,250
click to view details
kissed enchantment
kissed enchantment
 
kissed enchantment © 2017 - tracy l pristas
click to view details

h: 30" x w: 30"
$4,800
click to view details
cast I
cast I
 
cast I © 2017 - ron trujillo
click to view details

h: 16" x w: 16"
$550
click to view details
cast II
cast II
 
cast II © 2017 - ron trujillo
click to view details

h: 16" x w: 16"
$550
click to view details
Lean
Lean
 
Lean © 2017 - Jonathan mcAfee
click to view details

h: 24" x w: 18"
$1,050
click to view details
Perc
Perc
 
Perc © 2017 - Jonathan McAfee
click to view details

h: 20" x w: 20"
$1,000
click to view details
Dontchaknow
Dontchaknow
 
Dontchaknow © 2017 - Jonathan McAfee
click to view details

h: 24" x w: 20"
$1,050
click to view details